Wat doet de Zwolse Zangraad?

 1. Belangenbehartiging m.b.t. zingen in het algemeen en voor de aangesloten koren in Zwolle in het bijzonder. 
  Dit betekent lobbyen bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek; het onderhouden van 
  contacten met zusterorganisaties, zoals de Zwolse Muziekraad, Kunst&Zo en Vrijwilligerscentrale en met 
  organisaties die repetitie- en optreedruimten aanbieden. 
  Dank zij deze inspanningen krijgen koren de komende jaren nog steeds structurele subsidies van de gemeente 
  (30% van de kosten van dirigent en evt. pianist) en is een speciale subsidie in het leven geroepen voor de 
  huur van zalen in Odeon/De Spiegel (50% van de kale zaalhuur). Ook zijn projectsubsidies mogelijk.

 2. Indien een koor geen rechtspersoon is, is het aanvragen van subsidies niet mogelijk. 
  De Zangraad kan dan in sommige gevallen namens het koor subsidies aanvragen.

 3. Klankbord zijn voor de Zwolse koren. In dit kader wordt o.a. regelmatig de Concertagenda en de 
  Koorinfo rondgestuurd, verschijnt allerlei informatie op onze website, 
  en wordt relevante email met informatie direct doorgestuurd.

 4. Jaarlijks activiteiten organiseren waar de Zwolse koren bij betrokken zijn, zoals:

  • Medewerking van een koor aan de 4 mei herdenking,.
  • Organiseren van kooroptredens tijdens Open Monumentendag. Van de optredende koren krijgen bij toerbeurt zeven een tegemoetkoming voor hun dirigentkosten.
  • Jaarlijks organiseert de Zangraad het Korenfestival "Zwolle zingt!". Er worden dan ongeveer 25 korte kooroptredens georganiseerd in theater Odéon evenals enkele workshopsDeze activiteiten trekken meer dan 1.000  bezoekers.

De workshops zijn gericht op het bevorderen van de kwaliteit of verbreden van de horizon van onze zangers. 

Aan deelname zijn geringe kosten verbonden.

De festivalwebsite, www.zwolle-zingt.nl  wordt regelmatig up to date gehouden.

 
        5.  Zingen bevorderen in het algemeen en in koorverband in het bijzonder. Met name de jeugd heeft onze aandacht. 
 
             Kosten. 
             De contributie is gestaffeld.              
 
 

1-10 koorleden

    10,00 

11-30 koorleden

    25,00 

31-50 koorleden

    40,00 

>50 koorleden

    70,00 

 

 

Deze contributie wordt in januari via automatische incasso geïnd. 

Bij aanmelding na de zomervakantie geldt het halve tarief. 

Het aantal aangesloten koren is momenteel 48, met in totaal ruim 1.600 zangers.

 

Hoe wordt u lid

U kunt per mail secretaris@zwolsezangraad.nl aangeven dat u lid wilt worden. 
We willen bij de opgave graag het volgende van u weten:


 • Naam en emailadres van het dagelijks bestuur, evt. PR-functionaris en dirigent.

 • Adres/postcode van het secretariaat

 • bankrelatie met IBAN-nummer

 • Korte karakteristiek van het koor

 • adres van de website

 • Repetitiedag, -uur en –plaats

 • aantal leden